കോൺഗ്രസിൽ ഒരു നേതാവിനും തടസമുണ്ടാകില്ല: വി.ഡി സതീശൻ