ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയില്‍ ആദ്യമായി പങ്കുചേർന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി