വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി