പൊലീസ് തലപ്പത്ത് വ്യാപക അഴിച്ചുപണി; വിജിലന്‍സ് IGയായി ഹര്‍ഷിത അട്ടല്ലൂരി , ദക്ഷിണമേഖല ഐജിയായി സ്പര്‍ജന്‍കുമാര്‍