ഗവർണറെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിപ്പിച്ചു; നയപ്രഖ്യാപനം യാഥാർഥ്യം മറച്ചുവെക്കുന്ന പതിവ് നാടകം: കെ സുരേന്ദ്രൻ