സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയോഗം ഇന്ന്; ചാൻസിലർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഗവർണറെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയാകും