സമുദായത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വി.ഡി സതീശനാണ്; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ജി സുകുമാരൻ നായർ