എ.സി കോച്ചുകളിൽ കവർച്ച വർദ്ധിച്ചു; ട്രെയിനുള്ളിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറ വരുന്നു