സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ നിയമന വിജ്ഞാപനം ഗവർണർ മരവിപ്പിച്ചു