സര്‍ക്കാര്‍ പരസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കാന്‍ മൂന്നംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനം