സൈനികരുടെ ത്യാഗത്തേയും പോരാട്ടവീര്യത്തേയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇന്ന് ദേശീയ കരസേനാ ദിനം