വിഷം കഴിച്ച് യുവതി മരിച്ചു, ഭർത്താവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ