ജനവിരുദ്ധത പാർട്ടിയിൽ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല; നേതാക്കൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം: എം.വി ഗോവിന്ദൻ