ഏഷ്യൻ കപ്പ് ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ വെങ്കലം നേടി ഇന്ത്യയുടെ മണിക ബത്ര