ബോട്ട് മുങ്ങി കടലിൽ അകപ്പെട്ട 13 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി