ഒരു സമുദായത്തിന് മാത്രമായി ആർഎസ്എസിനെ ചെറുക്കാനാകുമെന്ന് കരുതരുത്; മതേതര കക്ഷികൾ ഒന്നിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രി