തുടങ്ങിവച്ച പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കും; പഴയ വകുപ്പുകള്‍ തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍