ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് മണ്ഡലപൂജ; ലഭിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നടവരവ്, 222 കോടി കടന്നു