'സംഘപരിവാർ അനുകൂലിയെത്തന്നെ കലോത്സവത്തിന് ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം ഒരുക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ?' കെ.പി.എ മജീദ്