കണ്ണൂർ വിമാനത്തവാളത്തിൽ സ്വർണ്ണവേട്ട; 2 പേരിൽ നിന്ന് 50 ലക്ഷം വിലവരുന്ന സ്വർണം പിടികൂടി