കുറ്റകരമായ നരഹത്യാ ശ്രമം; കുട്ടിയെ ചവിട്ടിയ കേസിലെ പ്രതി റിമാൻഡിൽ