തവാങ് കൈയ്യേറ്റ ശ്രമം; ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ശീതകാല പിന്മാറ്റം ഇത്തവണയില്ല