മലപ്പുറത്ത് 38 പേര്‍ക്ക് കൂടി അഞ്ചാംപനി സ്ഥിരീകരിച്ചു; രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 464 ആയി ഉയര്‍ന്നു