വിവാദങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാനില്ല; ശശി തരൂരിന്റെ കോട്ടയത്തെ പരിപാടിയില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നതായി തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍