സർക്കാരിനെതിരെ സർക്കുലർ ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇന്ന് വായിക്കും