ബ്രിജ് ഭൂഷൺ മാറും; ഗുസ്തി ഫെഡറേഷനെതിരായ താരങ്ങളുടെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു