ഗുജറാത്തിൽ ഏഴാമൂഴവും ബിജെപി ഭരണത്തിൽ; തറപറ്റി കോൺഗ്രസ്