വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അലംഭാവം കാട്ടിയിട്ടില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി