ഇ.പി ജയരാജൻ ഉന്നതനായ നേതാവാണെന്നും റിസോർട്ട് ഉള്ളതായി അറിയില്ല; സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞത് പുറത്ത് പറയില്ല: പി. ജയരാജൻ