സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ശബരിമലയിൽ വെടി വഴിപാട് മതിയെന്ന് കളക്ടര്‍; വഴിപാട് താത്ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തി