സംസ്ഥാനത്ത് മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനം കൂടുന്നു;കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തണം: മുഖ്യമന്ത്രി