പ്രതീക്ഷയുടെ പുതുവര്‍ഷം പിറന്നു; 2023നെ വരവേറ്റ് ലോകം