ജനത്തിന്റെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കരുത്, സമരമല്ല സഹകരണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ