'സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് മാംസം വിളമ്പിയാൽ കോഴിയിറച്ചി സൗജന്യമായി നൽകാം'; സർക്കാരിനോട് വ്യാപാരികള്‍