സന്തോഷ്ട്രോഫി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ 5 ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് കേരളം