എയിംസ് കാലതാമസം കൂടാതെ ലഭ്യമാക്കണം, എല്ലാ യോഗ്യതയും കേരളത്തിനുണ്ട്: മുഖ്യമന്ത്രി