ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് പരമാവധി സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി