വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി: 2023 സെപ്റ്റംബർ അവസാനം ആദ്യ കപ്പൽ എത്തിക്കാനാണ് നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ