കലോത്സവത്തിൽ വിജയമല്ല, പങ്കാളിത്തമാണു പ്രധാനമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ഏറെ പ്രസക്തം: വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി