സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി; സിസ തോമസിന് വിസിയായി തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി