ശബരിമലയിലെ തിരക്ക്: തീർത്ഥാടകരെ സഹായിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരോട് നിർദേശിച്ച് ഹൈക്കോടതി