ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടുന്നതല്ലേ മര്യാദ: മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു