ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിശൈത്യം തുടരുന്നു; ഇന്നുമുതൽ പുക മഞ്ഞ് കടുക്കും