ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെ അപമാനിക്കുന്ന വിവാദ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്; മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ കത്ത്