നിലവിൽ ഒരിടത്തും സംഘർഷ സാധ്യത ഇല്ല; തവാങ് മേഖലയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ തൃപ്തികരമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സേന