ഇരിട്ടിയിൽ കടുവയെ കണ്ടെത്തി; ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ചെത്തുതൊഴിലാളി