ശബരിമലയിൽ കുട്ടികൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുമുള്ള പ്രത്യേക ക്യൂ; ആദ്യദിനം ആയിരത്തോളം ഭക്തർ ദർശനം നടത്തി