ഗവർണറുടെ വിരുന്നിന് പോകില്ല; ക്രിസ്മസ് ക്ഷണം നിരസിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍; മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കില്ല