സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക ചാരന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു