നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് കേസ്: പ്രവീൺ റാണ കേരളം വിട്ടതായി സൂചന